Organizace zápisu pro školní rok 2020/2021

 

 

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

dne 18.6.2019 na pracovišti Ve Smečkách 7

– od 17,00 hod.

Program:

1, základní informace o provozu na obou pracovištích

2, předání  telefonických kontaktů

3, informace o platbách

4, předání Variabilních symbolů

5, adaptační proces

6, seznam věcí, které budou děti do MŠ potřebovat

7, přihlášky ke stravování, informované souhlasy - GDPR

8, diskuse

Těšíme se na Vaši účast – kolektiv MŠ Opletalova

 

 

Mateřská škola Opletalova

Opletalova 925/14, Praha 1, 110 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 702 281 180

IČO: 63832909

 

 

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 20220/2021

Zveřejněno v Praze dne 28.5.2020 na veřejnou vývěsku a www.msopletalova.cz

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímvzdělávání od 1.9.2020 do Mateřské školy Opletalova.

pořadí

Registrační číslo

přijato

 

pořadí

Registrační číslo

přijato

1

052020001

ANO

 

12

052020014

ANO

2

052020002

ANO

 

13

052020015

ANO

3

052020003

NE

 

14

052020016

ANO

4

052020005

ANO

 

15

 052020017

ANO

5

052020006

ANO

 

16

052020018

ANO

6

052020007

ANO

 

17

052020019

ANO

7

052020008

ANO

 

18

052020020

ANO

8

052020009

ANO

 

19

052020022

ANO

9

052020011

NE

 

20

052020025

ANO

10

052020012

ANO

 

21

052020027

ANO

11

052020013

ANO

 

 

 

 

 

Usnesení O  přerušení přijímacího řízení, nebo zastavení přijímacího řízení bylo vydáno pro děti s přiděleným registračním číslem:

Pořadí

Registrační číslo

rozhodnutí

22

052020026

Usnesení o přerušení přijímacího řízení

23

052020004

Zastavení správního řízení – zpětvzetí přihlášky

24

052020010

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

25

052020021

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

26

052020023

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

27

052020024

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

 

Na veřejnou vývěsku vyvěšeno v termínu od 28.05.2020 do 28.6.2020

Mgr. Jitka Enderst Moravcová, ředitelka školy

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Opletalova:

Proběhne ve dnech od 2. května 2020 do 12. května 2020.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva bude zápis pro školní rok 2020/2021
probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020
pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění
kapacity mateřské školy.

Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných
příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí vydaných ředitelkou školy Č.j.S/ 22/2020, s účinností
od 1.4.2020, základním kritériem je datum narození (rok, měsíc, den) a trvalé bydliště dítěte.

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání jsou ke stažení zde:
Kriteria pro přijetí 2020 DOC
Kriteria pro přijetí 2020 PDF

Přihláška a ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 12.5.2020. Na
přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel.
Způsoby podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání – upřednostňujeme postup
v bodě 1 až 3:

1. datovou schránkou - bwu6f3v
2. emailem s elektronickým podpisem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. poštou – vše do obálky s nápisem ZÁPIS – Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1
4. osobně po telefonické či emailové domluvě s ředitelkou školy

K zápisu je nezbytné doložit:
1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Opletalova
2. prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu
3. kopii rodného listu
4. doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU
5. písemné vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami (pro třídu zřízenou podle § 16)
6. žádost o individuální vzdělávání – v případě zájmu o tuto formu vzdělávání

7. v případě, že dítě nezastupuje zákonný zástupce, je důležité doložit oprávnění
k zastupování dítěte

Podání žádosti o přijetí do MŠ
1. Získání přihlášky:
a) vzdáleným přístupem jsou přihlášky ke stažení zde:

- Do běžné třídy Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020- 21
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání DOC
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání PDF

- Do speciální třídy Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve speciální třídě
2020- 21
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve specialní třídě DOC
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve specialní třídě PDF

b) v případě, že nemá rodič dálkový přístup, je možné si telefonicky či emailem domluvit
termín vyzvednutí přihlášky v prostorách MŠ – na adrese Opletalova 14

Žádost 

2. Doložení řádného očkování dítěte
- Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že
je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

- V současné situaci nenavštěvujte praktického lékaře, tato skutečnost bude doložena
těmito dvěma body:
a) Prohlášením, že je dítě řádně očkováno – ke stažení zde:
Čestné prohlášení k očkování DOC
Čestné prohlášení k očkování PDF
b) Doložením prosté kopie očkovacího průkazuŘeditelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo
očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít podle Očkovacího kalendáře, který plyne
z právních předpisů.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí
do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

3. doložení rodného listu
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem, tzn.
E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo do datové schránky: bwu6f3v
4, podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou
a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

1, datovou schránkou - bwu6f3v
2, emailem s uznávaným elektronickým podpisem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3, poštou – vložit do obálky s nápisem „ZÁPIS“ a zaslat na adresu: Mateřská škola
Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1
4, osobně po telefonické či emailové domluvě s ředitelkou školy
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce
potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Další informace:
- Ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 1:
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí, pro právo přednostního přijetí, ověří ředitelka
školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel. V případě, že v registru dítě nebude
uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.
 Dítě s odkladem školní docházky nebo speciálními vzdělávacími potřebami:
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již
vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato
povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského
zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Individuální vzdělávání:
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 Doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU na území ČR:
- Cizinci mimo EU musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než
9O dnů, stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem, tzn. e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení