Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

Zveřejněno v Praze dne 17.05.2024  na veřejnou vývěsku a www.msopletalova.cz

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024 do Mateřské školy Opletalova.

pořadí

Registrační číslo

přijato

 

pořadí

Registrační číslo

přijato

1

2024 005 002

ANO

 

11

2024 005 014

ANO

2

2024 005 003

ANO

 

12

2024 005 016

ANO

3

2024 005 004

ANO

 

13

2024 005 017

ANO

4

2024 005 005

ANO

 

14

2024 005 018

ANO

5

2024 005 006

ANO

 

15

2024 005 020

ANO

6

2024 005 009

ANO

 

16

2024 005 021

ANO

7

2024 005 010

ANO

 

17

2024 005 022

ANO

8

2024 005 011

ANO

 

18

2024 005 025

ANO

9

2024 005 012

ANO

 

19

2024 005 026

ANO

10

2024 005 013

ANO

 

 

 

 

Usnesení  O přerušení přijímacího řízení, nebo zastavení přijímacího řízení bylo vydáno pro děti s přiděleným registračním číslem:

Registrační číslo

rozhodnutí

2024 005  001

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

2024 005  007

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

2024 005  015

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

2024 005  019

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

2024 005  008

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

 

Výsledky přijímacího řízení pro speciální třídu zřízenou podle § 16, školského zákona

Registrační číslo

Přijato ANO x NE

2024 005 023

ANO

2024 005 024

NE

2024 005 027

NE

2024 005 028

ANO

2024 005 029

ANO

 

Na veřejnou vývěsku vyvěšeno v termínu od 17.05.2024 do 28.06.2024

Mgr. Jitka Enderst Moravcová, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Opletalova pro školní rok 2024/2025

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024-2025

 • Při rozhodování o přijímání dětí bude Mateřská škola postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a podle ustanovení § 50zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • V souladu s § 34 školského zákona se  předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let
 • K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním na základě § 50 zákona č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné.
 • Specifické vzdělávací potřeby dítěte musí být doloženy odborným posudkem příslušného SPC (PPP) podle druhu postižení dítěte pro přijetí do speciální třídy, podle § 16
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. jejich rodinní příslušníci
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občanu EU, ani jejich rodinní příslušníci, kteří musí doložit, že mají právo pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) déle než 90 dnů

Organizace zápisu pro školní rok 2024/2025Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Opletalova - proběhne ve dnech od 6. května 2024 do 7. května 2024 

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 pěti let věku – to je narozených od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř let do 31. 8. 2024 a tří let do 31. 12. 2024 a to až do naplnění kapacity Mateřské školy s místem bydliště ve spádovém obvodu Praha 1.

Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, včetně povinných příloh, budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí dětí vydaných ředitelkou školy, jako  příloha č. 1, směrnice č. 1.9. Směrnice k přijímání dětí.

Žádost o přijetí  a všechny ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 7. 5. 2024, kdy bude zahájeno správní řízení.  Na přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel.

 Způsoby podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání

1, datovou schránkou - bwu6f3v

2, emailem s elektronickým podpisem   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3, poštou – vše do obálky s nápisem ZÁPIS – Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1 – s datem podání nejpozději  7.5.2024

4, osobně  v ředitelně  školy v Opletalově ulici 14 – 6.  5. od 13,00 hod. do 17,00 hod. a 7. 5. 2024 od 8,00 do 11,30 hod. – případně po   telefonické domluvě na tel. čísle  +420 702 281 180 v předchozích dnech.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.) nebo bylo v jakémkoliv bodě neúplné, vyzve mateřská škola žadatele k doplnění údajů do 5 dnů od ukončení zápisu a  je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K zápisu je nezbytné doložit:

1, žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Opletalova

2, evidenční list s potvrzením od pediatra – kde je zaznamenáno, že je dítě způsobilé nastoupit do MŠ a zároveň je potvrzené očkování – ( pouze děti, které nenastupují do PPV)

3, doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU

4, písemné vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (pro třídu zřízenou podle § 16), v případě přijímání dítěte s OŠD

5, oznámení o individuální vzdělávání – v případě zájmu o tuto formu vzdělávání

6, v případě, že dítě nezastupuje zákonný zástupce, je důležité doložit oprávnění k zastupování dítěte

7, v případě dálkového zápisu kopii rodného listu

 

Ad 1)   Získání přihlášky a evidenčního listu

a, vzdáleným přístupem jsou přihlášky a evidenční listy  ke stažení zde:

Do běžné třídy          Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Do speciální třídy    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve speciální třídě

Evidenční list            Evidenční list

b, při Dni otevřených dveří :

 pracoviště Ve Smečkách 7 – 25.4. 2024 od 16,15 – 17,00 hod.

 pracoviště v Opletalově ulici 14 24.4.2024 od 16,00 do  17,00 hod.

c, osobním vyzvednutí při organizaci zápisu dne 15.4.2024

   – v Opletalově ulici 14 ve třídě Soviček      -            od 15 – 16,30  hod.

 

Ad 2,  Doložení řádného očkování dítěte

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání- Očkování je doloženo potvrzením pediatra na evidenčním listu.

 

 

Ad 3, Doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU na území ČR:

 • Cizinci mimo EU musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem,  e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , při osobním podání pořídí kopii ředitelka školy

 

Ad 4, Dítě s odkladem školní docházky nebo speciálními vzdělávacími potřebami

 • Zákonný zástupce doručí rozhodnutí o OŠD ze ZŠ – v případě, že ještě nemá rozhodnutí ZŠ, bude prozatímně dostačovat doporučení z PPP
 • V případě přijímání do  třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona doloží zákonný zástupce doporučení pro dítě ze SPC či PPP

 

Ad 5, individuální vzdělávání

 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let – to je narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V případě, že mají zákonní zástupci zájem o individuální vzdělávání je zapotřebí odevzdat Oznámení zahájení individuálního vzdělávaní

 

Ad 6) zastupování dítěte

 • v případě, že dítě nezastupuje zákonný zástupce, je důležité doložit oprávnění k zastupování dítěte úředně ověřenou plnou mocí

 

Ad 7, doložení rodného listu

          Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem, tzn. E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo do datové schránky: bwu6f3v – pouze v případě, kdy nebude žádost doručena do MŠ osobně – v případě osobního doručení žádosti ředitelka zkontroluje údaje na přihlášce a EL s údaji v rodném listu

Další informace

 • Přidělení registračního čísla

Každému účastníkovi přijímacího řízení bude přiděleno registrační číslo – a) při osobním podání přihlášky nebo b) zasláním do DS žadatele či na email.

 • Ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 1:

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí, pro právo přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel.  V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

 • Nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2014 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů je Vám dána možnost vyjádřit se k  podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Opletalova od školního roku 2024/2025.

Tato možnost je zákonným zástupcům  dána 14.5.2024 od 14,30 do 16,30 hod. v  Opletalově ulici ve třídě Soviček

Viz.:  informační list

 • Možnost zpětvzetí žádosti

V případě, že se v průběhu řízení rozhodnete odstoupit od žádosti, vyplňte a předejte do MŠ k rukám ředitelky nejpozději do 27.5.2024. Možnosti podání zpětvzetí jsou – osobně, emailem s digitálním podpise či datovou schránkou

Viz.: Zpětvzetí žádosti o přijetí do Mateřské školy Opletalova

 

 • Výsledky přijímacího řízení

Dne 28.5.2024 budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách www.msopletalova.cz  a na nástěnce MŠ.

28.5.2024 je možné vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí osobně od 13,00 do  16,30 hod. v  Opletalově 14 ve třídě Soviček

 

Příloha č. 1 směrnice č. 1.9. Směrnice k přijímání dětí č.j. 73//2024

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ   Sp. Zn.: S  74/2024

- v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PV) v daném školním roce 2024/2025  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ Opletalova

- předpokládaný počet přijímaných dětí je 17 dětí do běžných tříd a 2 dětí do speciální třídy

 

 • Stanovení kritérií pro přijetí do Mateřské školy Opletalova:

1, Dítě, které se přijímá k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2024 pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

      2, Předností přijetí dítěte, které dosáhne nejméně 4. roku věku před začátkem školního roku (do 31.8.2024) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské  spádové oblasti MČ Praha 1, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

      3, Přednostní přijetí dítěte, které dosáhne nejméně 3. roku věku před začátkem školního roku (do 31.8.2024)  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské  spádové oblasti MČ Praha 1 , seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

     4, Přednostní přijetí dítěte, které dosáhne 3. roku do 31.12.2024 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školské spádové oblasti MČ Praha 1, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší

        5, se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod mateřské školy, které jsou seřazené podle věku od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě

 • Obecně závaznou vyhláškou je pro MŠ Opletalova spádovým obvodem MČ Praha 1. Oprávněnost trvalého pobytu dítěte bude vycházet ze seznamu dětí z výpisu evidence obyvatel MČ Praha 1

V Praze dne 13.3.2024

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

24.04.2024 –Vás zveme na den otevřených dveří na pracovišti v Opletalově 14, kde se nacházejí 3 třídy – dvě běžné třídy – pro mladší děti (přibližně od 4 let),  pro předškoláky a 1 třída speciální – s kapacitou 8 dětí. Zájemci o speciální třídu se mohou domluvit individuálně, protože respektujeme potřebu klidu pro nově příchozí děti a potřebu individuální konzultace.

Zahájení:  16,00 hod. - v ložnici Dráčků – 1. patro.

Program: Představení MŠ

                  Prohlídka školy

                  Dotazy

Ukončení : 17,00 hod.

25.04.2024 –Vás zveme na den otevřených dveří na pracovišti Ve Smečkách 7, kde se nachází  třída pro nejmladší děti. Ve vnitrobloku se nalézá zahrádka a proto je tento prostor velmi vhodný pro tuto věkovou kategorii.

Zahájení:  16,15 hod.

Program: Představení MŠ

                  Prohlídka školy

                  Dotazy

Ukončení: 17,00 hod.

Budeme se na Vás těšit

Kolektiv MŠ Opletalova

 

Školní prázdniny a další významná data

 

Školní rok 2021/2022 je zahájen ve středu 1.9.2021

Státní svátek – 28.9.2021 - MŠ UZAVŘENA

Státní svátek – 28.10.2021 - MŠ UZAVŘENA

Podzimní prázdniny – 27.10. a 29.10.2021

Vánoční prázdniny – 23.12. 2021 – 31.1.2021

Pololetní prázdniny -  4.2.2022 – běžný provoz

Jarní prázdniny Praha 1 – 7.3.-13.3.2022

Velikonoční prázdniny – 14.4.2022

Velikonoční státní svátky – 15.4. -18.4.2022 - MŠ UZAVŘENA

Provoz v MŠ Opletalova bude ve školním roce 2021/2022 ukončen 30.6.2022

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2023 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.