^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nástěnka

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

3.4.2019 –Vás zveme na den otevřených dveří na pracovišti Ve Smečkách 7 – od 9,30 hod do 11,00 hod. a od 15,30 do16,30 hod. Do této třídy se přijímají nejmladší děti. Ve vnitrobloku se nalézá zahrádka a proto je tento prostor velmi vhodný pro tuto věkovou kategorii.

 

4.4.2019 – Vás zveme na den otevřených dveří na pracoviště v Opletalově ulici – od 9,30 hod. do 11,30 hod. a odpoledne od 15,30 do 16,30 Zde se nachází 3 třídy – dvě běžné třídy – pro mladší děti a pro předškoláky a 1 třída speciální – s kapacitou 8 dětí. Zájemci o speciální třídu se mohou domluvit individuálně, protože respektujeme potřebu klidu pro nově příchozí děti a potřebu individuální konzultace.

 

Na dny otevřených dveří přiveďte i své děti, ať si mohou prostředí školky prohlédnout.

 

Budeme se na Vás těšit

Kolektiv MŠ Opletalova

 Organizace zápisu pro školní rok 2019/2020 bude probíhat v Opletalově 14

24. a 25.4.2019 – od 13,00 do 17,00 hod – vydávání Žádostí o přijetí a Evidenčních listů, potřebných pro přihlášení dítěte do Mateřské školy Opletalova.

9.5. 2019 – od 13,00 do 17,00 hod.

-   kontrola vyplněných Žádostí o přijetí a Evidenčních listů, předání informačního listu s registračním číslem dítěte, případně předání další   potřebné dokumentace

-       Zahájení správního řízení za účelem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Opletalova

U zápisu předkládá zákonný zástupce:

- rodný list dítěte, trvalý pobyt dítěte (občanský průkaz), cizinci ze třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR déle než 90 dnů (podle §20 odst. 2 písm. d) zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  – z této povinnosti jsou vyjmuté děti, které mají předškolní vzdělávání povinné

- v Evidenčním listu se nevyplňuje rodné číslo dítěte, tento údaj se doplní, až při přijetí dítěte do MŠ Opletalova

- v případě zájmu o zapsání dítěte do třídy pro děti se Speciálními vzdělávacími nebo zdravotními potřebami v  MŠ Opletalova je zapotřebí písemné vyjádření školského poradenského zařízení

V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ Opletalova, jsou stanovena rámcová kritéria:

1, Dítě, které se přijímá k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

    2, Předností přijetí dítěte, které dosáhne nejméně 4. roku věku před začátkem školního roku (do 31.8.2019) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské    spádové oblasti MČ Praha 1, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

    3, Přednostní přijetí dítěte, které dosáhnou nejméně 3. roku věku před začátkem školního roku (do 31.8.2019)  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské        spádové oblasti MČ Praha , seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

    4, se přijímají děti, které dosáhnou 3. roku do 31.12.2019 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené   od 1.9.2015 do 31.12.2015), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

      5, se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod mateřské školy, které jsou seřazené podle věku od nejstaršího   dítěte po nejmladší dítě

·         Obecně závaznou vyhláškou je pro MŠ Opletalova spádovým obvodem MČ Praha 1

·         Podle výše uvedených kritérií bude vytvořeno pořadí dětí a děti budou přijaty až do naplnění kapacity MŠ Opletalova. Pokud se na posledním místě umístí více dětí, bude rozhodovat datum narození. V případě, že by děti na posledním volném místě měly shodné datum narození, bude volba určena losem. Losování proběhne za přítomnosti svědků a bude o něm učiněn záznam

 

To nejdůležitější k provozu ….. 

Mateřská škola v Opletalově ulici

- provoz od 7,00 do 17,00hod

- od 7,00 do 7,45 hod. se děti schází ve třídě Soviček

- od 16,30 do 17,00 hod. se rozchází ze třídy Dráčků

- příchody prosíme do 8,15 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již není možné odhlásit stravování na daný den – používejte mobilní čísla na jednotlivé třídy

- děti s povinným předškolním vzděláváním omlouvejte telefonicky či  SMS  

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po spaní se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Mateřská škola Ve Smečkách 7- provoz od 7,30 do 16,30 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již omluvy na daný   den nejsou možné

- příchody prosíme do 8,15 hod. !!!

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po odpočinku se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Školní prázdniny a další významná data

 

        Školní rok 2018/2019 je zahájen v pondělí 3.9.2018

Státní svátek – 28.9.2018 - MŠ UZAVŘENA

Podzimní prázdniny – 29.10 a 30.10.2018 – omezený provoz

Vánoční prázdniny – 22.12. 2018 – 2.1.2019 –MŠ UZAVŘENA

Pololetní prázdniny -  1.2.2019

Jarní prázdniny Praha 1 – 11.2.2019 – 17.2.2019

                      -  omezený  provoz

Velikonoční prázdniny – 18.4. 2019 – omezený provoz

Velikonoční státní svátky – 19.4. -22.4. 2019 - MŠ UZAVŘENA

Státní svátky – 1.5. a 8.5.2019 - MŠ UZAVŘENA

Školní rok 2018/2019 bude ukončen 28.6.2019

ČÍSLA ÚČTŮ

Účet Mateřské školy – školné

-         1935805319/0800

-         Platba 700 Kč za měsíc

Účet Školní jídelny – stravné

-         35 – 1935805319/0800

-     Platba 44 Kč/den

– formou pravidelných záloh 880 Kč/ měsíc

 

Prosíme rodiče, aby při provádění všech plateb uváděly Variabilní symbol svého dítěte a nezaměňovaly platby.

 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Rozpočet příspěvkové organizace  MŠ Opletalova

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.